Работно време от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Адрес
гр. Враца 3000,
бул."Христо Ботев" №2,
ет.3
Контакти тел.: 092 620 032
email: szdp@abv.bg

ОНЛАЙН ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

iag

eu

Сигнали за корупция и нарушения в
горите може да подадете на телефон
0800 20 800
или подайте сигнал онлайн

 

02.01.2018г.- Протокол от работа на комисията в процедура с предмет: „Избор на седем кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП за 24 месеца“

11.12.2017г.-Разяснение по запитване към процедура с предмет: „Избор на седем кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП за срок от 24 месеца“

06.12.2017г.- Процедура по реда на чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, с предмет: „Избор на седем кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП за срок от 24 месеца“.

16.10.2017г.-Информация, съгласно чл.26 от Правила за закупуване на ГТ от ДП по чл.163 от ЗГ, за единичните цени на 1дка, по сключени договори за закупуване на горски територии от физически лица през 2016г. в района на дейност на СЗДП гр.Враца.

04.01.2017г.-Забрана за лова и разселването на пернат дивеч - МЗХ

ВАЖНО - 11.11.2016г.-ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 11.11.2016Г. ОТ КЛАСИРАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ СЗДП ДП - ВРАЦА

ВАЖНО - 28.09.2016г.-Списък на недопуснатите и допуснатите до втори етап поземлени имоти в горски територии предложени за закупуване в района на дейност на СЗДП.

ВАЖНО - 18.07.2016г.-Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „СЗДП” ДП гр. Враца започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.

 

 

Според административното деление на Република България СЗДП обхваща изцяло областите Видин, Монтана, Враца и Плевен и части от областите Ловеч и София.
В горскостопанско деление СЗДП включва териториалния обхват на дейност на РДГ Берковица, част от РДГ Ловеч и малка част от РДГ София. Териториалния обхват на Северозападно държавно предприятие включва районите на дейност на следните държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства:
ДГС Берковица, ДГС Говежда, ДГС Монтана, ДГС Лом, ДГС Чипровци, ДГС Белоградчик, ДГС Видин, ДГС Враца, ДГС Мездра, ДГС Оряхово, ДГС Миджур, ДГС Борима, ДГС Лесидрен, ДГС Ловеч, ДГС Никопол, ДГС Плевен, ДГС Троян, ДГС Черни осъм, ДЛС Русалка, ДГС Годеч, ДГС Своге, ДГС Ботевград, ДЛС Витиня. Общата площ на СЗДП е 1 961 426 ха,от които 512 022 ха горски територии , а от тях 289 732 ха са държавна собственост.
Преобладаващата част от горите на територията на предприятието са широколистни. С най–голямо участие са дъбовите и буковите гори.
На север предприятието граничи с река Дунав, по поречието на която са разположени пет Държавни горски стопанства - териториални поделения на СЗДП, задачата на които е да създават тополови култури с цел дърводобив и защита на бреговете и островите на река Дунав.
Годишния разчет на дърводобива на предприятието през 2015г. е 441 176 куб.м.
До края 2015г. ще бъдат  залесени и създадени нови гори на площ от 2 579 дка. Предвидено е отглеждане на 13 492 дка млади насаждения. Потушени 10 броя горски пожара.Заложени  са 33 014 л.м. минерализовани ивици.
Ловностопански и рибностопански мероприятия:
Изразходени са 198 хил. лв., като с тях е подсигурен 75 т. концентриран фураж. Разработени са и се поддържат 240 дка дивечови ниви и 130 дка дивечови ливади и сечища. Построени са 20 бр. хранилки, 10 бр. чакала и много солища и калища. Добито дивечово месо през 2015г. в кг.: Благороден елен-350, Елен лопатар-23, Муфлон-99,Сърна-200, Диви свине-2540.
Предприятието осигурява работа на 790 броя работници и служители.