АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ  ТЕЛЕФОНИ ЗА СИГНАЛИ:
СЗДП: 0878 011 102

Заповед: РД 48-49/05.08.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

ТП ДГС/ДЛС
Чипровци : 0878 011 103
Черни Осъм : 0878 011 104Троян : 0878 011 105
Своге : 0878 011 106
Русалка : 0878 011 109
Плевен : 0878 011 120
Оряхово : 0878 011 124
Никопол : 0878 011 125
Монтана : 0878 011 126
Миджур : 0878 011 127
Мездра : 0878 011 128
Лом : 0878 011 129
Ловеч : 0878 011 185
Лесидрен : 0878 011 186
Годеч : 0878 011 189
Говежда : 0878 011 194
Враца : 0878 011 197
Витиня : 0878 011 198
Видин : 0878 011 199
Ботевград : 0879 011 108
Борима : 0879 011 109
Берковица : 0879 011 120Белоградчик : 0879 011 123

 

 

 

05.09.2019г.-Справка за инвентаризираните иглолистни гори със съхнене (повреди) и проведени сечи към 31.08.2019 г. в района на СЗДП гр.Враца .

 

28.06.2019г.- ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ПОДХОДЯЩИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЧЕЛАРИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА:

1.ДГС Белоградчик

2.ДГС Берковица

3.ДГС Видин

4.ДГС Враца

5.ДГС Говежда

6.ДГС Лом

7.ДГС Мездра

8.ДГС Монтана

9.ДГС Оряхово

10.ДГС Чипровци

11.ДГС Миджур

12.ДГС Борима

13.ДГС Лесидрен

14.ДГС Ловеч

15.ДГС Никопол

16.ДГС Плевен

17.ДГС Троян

18.ДГС Черни Осъм

19.ДЛС Русалка Априлци

20.ДГС Ботевград

21.ДГС Годеч

22.ДГС Своге

23.ДЛС Витиня

 

 

22.05.2019г.-Заповеди: 120 и 121/21.05.2019г. ТП ДЛС"Русалка"

21.03.2019г.- СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с днешна публикация в електронните медии, СЗДП ДП информира, че след направена проверка е установено, че отдел 35, подотдел „б“ в териториалния обхват на ТП ДЛС Витиня, споменат в публикацията, не попада в Приложения № 1-6, които са неразделна част от Заповед № РД 49-421/02.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за обявяване на гори във фаза на старост.
Горите във фаза на старост са елемент от системата за поддържане на благоприятен природозащитен статус на горските местообитания от Натура 2000, съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и тяхното определяне е съобразено с всяко местообитание във всяка конкретна защитена зона.
Според определението за Гори във фаза на старост (ГФС) в Националния FSC стандарт, ГФС са гори в последната фаза от развитието си, в които дървостоят е достигнал значителна възраст, не е съществено повлиян от едроплощни природни нарушения и антропогенни въздействия и се характеризира с неравномерна пространствена и възрастова структура, наличие на стари живи дървета с диаметри близки до максималните за съответния дървесен вид и месторастене, стоящи и паднали големи мъртви дървета в различни фази на разлагане.
Отдел 35, подотдел „б“ по ГСП от 2013 година, утвърден със Заповед № 369/02.03.2016 г. на Изпълнителния директор на ИАГ е предвиден за ползване с вид сеч групово- постепенна. Насаждението е включено за ползване в годишния план за ползване за 2019 г. на ТП ДЛС Витиня. За подотдела е издадено позволително за сеч с № 0471754 от 02.01.2019 г. при спазване разпоредбите на Наредба № 8 за сечите в горите.
Добивът се извършва от ДЛС Витиня. Добитата дървесина е закупена на търг, спечелен от фирма-купувач "Ламкор 2" ООД - Благоевград, чийто цех за преработка се намира в с. Мурсалево. Дървесината, предмет на публикацията е придвижена с редовно издаден превозен билет № 5565/00153/21032019/085539 – XX48EJN, издаден в 08:55:43 часа на територията на ДЛС Витиня.

 

ИНЖ. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ
Директор на Северозападно държавно предприятие ДП

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2018г.- СПРАВКА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА ПО ЦЕНОРАЗПИС НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЗДП ПО ТП ДГС/ДЛС ЗА 2018 Г.

05.04.2018г. - Седмицата на гората 2018г. ДЛС "Витиня"

02.01.2018г.- Протокол от работа на комисията в процедура с предмет: „Избор на седем кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП за 24 месеца“

11.12.2017г.-Разяснение по запитване към процедура с предмет: „Избор на седем кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП за срок от 24 месеца“

06.12.2017г.- Процедура по реда на чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, с предмет: „Избор на седем кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП за срок от 24 месеца“.

РЪКОВОДСТВО ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ

03.04.2017г.-Над 60 деца участваха в инициативата "Лесовъд за един ден", с който се отбеляза започването Седмицата на гората 2017.

Събитието бе открито от зам. директора на Северозападно държавно предприятие инж. Димитър Шишков и от директора на Регионалната дирекция по горите гр. Берковица инж. Сашко Каменов. 
Освен поканените ученици от Природо - математическа гимназия Враца, СУ „Васил Кънчов“, СУ „Никола Войводов“ и еко клуб „Детелините“ към СУ „Христо Ботев” в инициативата се включиха и много семейства с деца. Горски служители от ДГС Враца, ДГС Мездра, РДГ Берковица и ДПП „Врачански Балкан” показаха на практика начините за измерване на среден диаметър и височина на дърво със специализирани инструменти. 
Униформени горски инспектори от РДГ - Берковица представиха пълното си оборудване за действие при нарушения в гората и показаха на децата служебен автомобил, с който изпълняват задълженията си. 
По случай отбелязването на Световния ден на птиците (1 април) инициативата продължи със занимателни и образователни игри акцентиращи върху функцията на гората като местообитание на различни видове грабливи и пойни птици. По време на инициативата бяха раздадени фиданки от черен бор на присъстващите и награди на децата, които се включиха в игрите. Всяко дете си тръгна с дървен медальон и шапка с логото на празника.

 

 

 

10.03.2017г.-Информация, съгласно чл.26 от Правила за закупуване на ГТ от ДП по чл.163 от ЗГ, за единичните цени на 1дка, по сключени договори за закупуване на горски територии от физически лица през 2016г. в района на дейност на СЗДП гр.Враца.

04.01.2017г.-Забрана за лова и разселването на пернат дивеч - МЗХ

02.11.2016г.-Писмо: 91-2499/02.11.2016г. на Заместник министъра на земеделието и храните - относно: Изисквания при провеждане на процедурите за ползване на дървесина на първа тръжна сесия 2017г.

12.10.2016г.- Заповед 1061/28.09.2016г. на ИАГ за назначаване на комисия във връзка с приемане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за опазване на горските територии от пожари, както и на горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на ндейност на ДГС'Оряхово"

12.10.2016г.- Заповед 1067/28.09.2016г. на ИАГ за назначаване на комисия във връзка с приемане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за опазване на горските територии от пожари, както и на горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на ндейност на ДГС'Никопол"

12.10.2016г.- Заповед 1065/28.09.2016г. на ИАГ за назначаване на комисия във връзка с приемане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за опазване на горските територии от пожари, както и на горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на ндейност на ДГС'Белоградчик"

16.09.2016г.-Обява за сключване на договори по реда на чл. 27 от Наредбата за възлагане на добив в обекти на територията на ДЛС Витиня 

 

 

13.09.2016г.-Доклад за горите с висока консервационна стойност (ГВКС) на територията на ДЛС „Витиня”.

 

13.09.2016г.- Заповед 1008/31.08.2016г. на ИАГ за назначаване на комисия във връзка с приемане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за опазване на горските територии от пожари, както и на горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на ндейност на ДГС"Миджур"

 

13.09.2016г.- Заповед 1001/31.08.2016г. на ИАГ за назначаване на комисия във връзка с приемане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за опазване на горските територии от пожари, както и на горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на ндейност на ДГС'Лом"

 

 

 

ДОКЛАД - ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС"БЕРКОВИЦА", РАЗРАБОТЕН ОТ WWF.

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМО СЕМЕЙСТВО,
УВАЖАЕМИ БЛИЗКИ, ПРИЯТЕЛИ И КОЛЕГИ НА ИНЖ. ЮРИ МИКОВ,

Видео 1 Видео 2 Видео 3


На 16.04.2014 г. лесовъдската колегия загуби един от най-ярките си представители, един високо ценен професионалист, отдал своите сили и енергия за благото и просперитета на лесовъдската професия, за управлението на част от най-ценното национално богатство – горите на България. Тези, които са имали щастието да работят или да общуват с него никога няма да забравят неговата ясна професионална позиция, която той защитаваше, спокойно, уверено и аргументирано.
Много е тежко и трудно може да се приеме, но съдбата ни отне един много добър и верен приятел, създаващ атмосфера на човешка доброта, честност и преданост към най-чистите човешки добродетели! Прекланяме се пред неговото голямо сърце и пред неговата готовност и отговорност към проблемите на хората!
Неговият всеотдаен труд за благото на българската гора и нейното дивечово богатство оставя трайна следа в нашата памет!
На позициите, които заемаше, той се отличаваше със своето трудолюбие, честност и всеотдайност! Топлото и позитивно отношение към колегите, с които работеше, беше негова характерна черта!
Ще го запомним с неизменната му усмивка и неподправеното чувство за хумор!
В името на безкрайната си благодарност и уважение към труда и личността на инж. Юри Миков, поставяме този скромен бюст-паметник, който да пребъде във времето!

Нека да е светла паметта му!

От колектива на Северозападно държавно предприятие

 

 

 

 

 

 

 

Северозападно държавно предприятие съобщава на всички заинтересовани, че при изявено писмено желание има готовност да бъдат открити конкурси за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча, за срок от 15 години, в следните дивечовъдни участъци:

-     ДУ Берковица и ДУ Вършец, попадащи в обхвата на дейност на ТП ДГС Берковица
-     ДУ Божурица, попадащ в обхвата на дейност на ТП ДГС Видин
-     ДУ Добрина и ДУ Ибиша, попадащи в обхвата на дейност на ТП ДГС Лом
-     ДУ Врачански балкан и ДУ Ръжана, попадащи в обхвата на дейност на ТП ДГС Мездра
-     ДУ Милин камък, попадащ в обхвата на дейност на ТП ДГС Враца
-     ДУ Чипровци, попадащ в обхвата на дейност на ТП ДГС Чипровци
-     ДУ Шипково, попадащ в обхвата на дейност на ТП ДГС Троян

 

 

 

 

06.08.2015г.- Новите поддомейни на СЗДП ТП ДГС/ДЛС:

www.dgs-belogradchik.szdp.bg

www.dgs-berkovica.szdp.bg

www.dgs-borima.szdp.bg

www.dgs-botevgrad.szdp.bg

www.dgs-chiprovci.szdp.bg

www.dgs-cherniosam.szdp.bg

www.dgs-godech.szdp.bg

www.dgs-govejda.szdp.bg

www.dgs-lesidren.szdp.bg

www.dgs-lom.szdp.bg

www.dgs-lovech.szdp.bg

www.dgs-mezdra.szdp.bg

www.dgs-midjur.szdp.bg

www.dgs-montana.szdp.bg

www.dgs-nikopol.szdp.bg

www.dgs-oryahovo.szdp.bg

www.dgs-pleven.szdp.bg

www.dgs-svoge.szdp.bg

www.dgs-troyan.szdp.bg

www.dgs-vidin.szdp.bg

www.dgs-vratsa.szdp.bg

www.dls-rusalka-aprilci.szdp.bg

www.dls-vitinia.szdp.bg

 

 

 

 

 

09.07.2015г.-ДЛС"Витиня" - Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите

 

 

Северозападно държавно предприятие - закупи първата в България комбинирана машина Prime Tech за почвообработка в тополови сечища. Това е най-голямата инвестиция за машина, правена до момента в горското стопанство в България. С производителност от 2-2,5 дка/ч, тя може да обработи над 5000 дка годишно, т.е. да поеме почвоподготовката за засаждане на тополови култури в почти цяла България. Машината е оборудвана с двигател Caterpillar с мощност 415 к.с., дълбочината на обработка е 50см, а ширината 2,2м. Общата маса на машината е 22т.