Горско стопанство

Стопанисването на горите е основна лесовъдска дейност, която цели подобряване състоянието на отделните насаждения, насочва природните процеси към естествено възобновяване с местни и устойчиви дървесни видове, запазване на генетичният ресурс и подпомагане защитните, водоохранните, фитосанитарните и дървопроизводителни функции на горите.

Северозападно държавно предприятие чрез своите 23 териториални поделения стопанисва държавните горски територии в северозападна България от 2011 г. Горскостопанските дейности, осъществявани на територията на СЗДП гр. Враца, се извършват на основание предварително изработени и одобрени от Изпълнителна агенция по горите Горскостопански планове. Плановете са съгласувани по реда на Закона за биологичното разнообразие от Министерство на околната среда и водите. Допълнителни дейности се планират и извършват след съгласуване с регионалните структури  на МОСВ съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. По такъв начин се гарантира, че дейностите са съобразени с националното екологично законодателство и Европейската политика в областта на околната среда.

Териториалните поделения ДЛС Витиня, ДГС Берковица и ДГС Говежда са сертифицирани по системата FSC за устойчиво управление на горите, което гарантира управление съгласно изискванията заложени в Стандарта за горска сертификация. Съществена част от изискванията на Стандарта са Горите с висока консервационна дейност, при които се отчитат елементите на биологичното разнообразие и всички други функции осигуряващи екологични ползи – водоохранни, противоерозионни , ландшафтни и др. Горите във фаза на старост са друга част от екологичното управление на биологичните горски ресурси с цел опазване на значителна част от тях в естествен (резерватен) формат. Общата площ на горите във фаза на старост на територията на СЗДП е 11 910.2 ха или около 5 % от всички държавни гори. Списък на горите във фаза на старост в СЗДП е представен в началото на тази страница. (Приложение №1).

Значителна част от държавните горски територии попадат в обхвата на европейската екологична мрежа  „Натура 2000“ и се стопанисват съгласно предвидените в заповедите за обявяване специални режими за опазване и възстановяване на съответните видове и местообитания.