Дейности

Дейности

Северозападно държавно предприятие е създадено със Заповед № РД49 – 109 от 13.04.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, по реда на чл.163, ал.1 от  Закона за горите /обн. ДВ, бр.19 от 2011 г./.  Предприятието е вписано в Търговския регистър на 28.06.2011 г.  под  № 20110628145139 с основен предмет на дейност:

изпълнение на горскостопанските планове за горските територии – държавна собственост;

изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства;

изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;

организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – държавна собственост;

организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;

поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;

организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии – държавна собственост;

създаване на нови гори върху земеделски територии;

опазване на горските територии – държавна собственост;

предоставяне и извършване на обществени услуги;

други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени му от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор.

Flowers 1