Дърводобив

Предприятието стопанисва общо 265 500 ха държавни горски територии. Общото количество дървесина, което е разрешено за ползване и е регламентирано с горскостопански планове, е заложено в годишния план за ползване на предприятието, респективно на териториалните му поделения. Информация за средното годишно ползване по горскостопански планове и планираното ползване по години е представен ТУК.

Средното годишно ползване, определено чрез горскостопански планове на всички териториални поделения в държавните горски територии възлиза на около 450 000 куб.м., като реалното изпълнение варира между 400 000 и 420 000 куб.м. за периода на календарната година. Според годишният отчетен доклад на Изпълнителна агенция по горите за 2021 г., общото реализирано ползване от горски територии в цяла България възлиза на 7 035 053 куб.м, а ползването на горите, стопанисвани от СЗДП за 2021 г. е 405 556 куб.м. или 5.76%.

Стремежът на предприятието се изразява в това да бъдат извлечени оптималните ползи от ресурсите като се запази баланса между икономическите, социалните и защитни функции на гората. Това се постига с всеобщи усилия и най-вече с труд, добра организация,  последователност и отговорност от страна на ръководители, служители и работници в предприятието и териториални поделения.