Закриваща пресконференция на СЗДП по проекта за залесяване

Закриваща пресконференция по проект BG16M1OP002-3.035-0003-C01 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“ се състоя днес,  23 януари 2024г в хотел „Хемус“ Враца. На събитието присъстваха Областният управител на Враца, г-жа Надя Донкинска, Елена Величкова от Министерство на земеделието и храните, инж. Николай Ненчев -директор на Природен парк „Врачански Балкан“, Николай Йорданов- директор на РИОСВ-Враца, инж. Сашко Каменов – директор на РДГ Берковица, инж. Славей Тоширов-  председател на УС на СЗДП и др.

Пресконференцията откри директорът на СЗДП, инж. Веселин Нинов, който изрази задоволство от успешното изпълнение на проекта в 10 вида дейности, като подчерта, че в дейност „Залесяване на подготвени площи“, проектът е преизпълнен. Той отправи благодарност към целия екип, участващ в проекта. Ръководител е инж. Томислав Колов – зам.директор на предприятието.

Проектът бе изпълняван с безвъзмездната финансова помощ на ЕС по ОП „Околна среда 2014 -2020г“, на обща стойност на  9 956 304.94 лв. без ДДС, от които 8 462 859.20 лв. европейско финансиране и 1 493 445.74 лв. национално съфинансиране. Неговият срок на действие приключи на 31 декември 2023г.

На пресконференцията бяха представени целите, изпълнението на планираните дейности и постигнатите резултати от инж. Александрина Джевелекова – експерт „Горско-стопански дейности“ . По проекта бяха заложени лесо-културни дейности, свързани със залесяване на  обща площ от 3659 дка., с около 210 000 бр. фиданки от предварително заложените 3 623 дка. Основно залесяването бе с местни дървесни видове топола, дъб, върба, горскоплодни дървесни видове и др. По проекта бе предвидено и попълване на площ от 1005 дка с около 75 000 бр. фиданки, като изпълнението е 949 дка /95%/. Общото количество фиданки, които бяха отгледани в разсадници през периода на действие на проекта, е приблизително 535 000 бр. Културите бяха произведени в 5 разсадника – „Ашиклар“ гр. Берковица,  „Мърчево“ – Монтана, „Гулянци“ – Никопол , „Галово“ Оряхово и разсадник „Рибен“ – Плевен.

В изпълнение на проекта бе закупена селскостопанска техника с прикачен инвентар на обща стойност близо 4 млн.лв. Това са 12 различни по мощност и предназначение машини. Три от тях са предназначени за подготовка на почвата, като ще оперират върху цялата територия на предприятието. Има закупен багер и булдозер, които ще осигуряват достъп до обектите и ще поддържат пътищата в изправно състояние, те също ще осъществяват дейността си на цялата територия. Останалите 7 трактора са разпределени в различни териториални поделения, като те ще се използват основно в три направления- ще осигуряват подкрепа в разсадниковото производство, за отглеждане на вече създадените култури и за залесяване.

Територията на предприятието включва районите на дейност  на 21 териториални поделения – държавни горски и ловни стопанства. В проекта участваха 12 от тях – Видин, Оряхово, Плевен, Никопол, Ловеч, Априлци, Мездра, Враца, Берковица, Монтана, Чипровци и Говежда. Партньори в проекта бяха експерти от Природен парк „Врачански балкан“.

В рамките на проекта бяха проведени информационна кампания на територията на пет областни града – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч; две експедиентски пътувания с журналисти на тема «Как се създава гора». Създаден бе кратък 10-минутен филм, който отразява ролята на залесяванията.