За нас

За Северозападно Държавно Предприятие

DSC_2837_cuted_for_portrait

В горскостопанско деление СЗДП включва териториалния обхват на дейност на РДГ Берковица, част от РДГ Ловеч и малка част от РДГ София. Териториалния обхват на Северозападно държавно предприятие включва районите на дейност на следните държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства:

 

ДГС Берковица, ДГС Говежда, ДГС Монтана, ДГС Лом, ДГС Чипровци, ДГС Белоградчик, ДГС Видин, ДГС Враца, ДГС Мездра, ДГС Оряхово, ДГС Миджур, ДГС Борима, ДГС Лесидрен, ДГС Ловеч, ДГС Никопол, ДГС Плевен, ДГС Троян, ДГС Черни осъм, ДЛС Русалка, ДГС Годеч, ДГС Своге, ДГС Ботевград, ДЛС Витиня.

 

Общата площ на СЗДП е 1 961 426 ха,от които 512 022 ха горски територии , а от тях 289 732 ха са държавна собственост. Преобладаващата част от горите на територията на предприятието са широколистни. С най–голямо участие са дъбовите и буковите гори. На север предприятието граничи с река Дунав, по поречието на която са разположени пет Държавни горски стопанства – териториални поделения на СЗДП, задачата на които е да създават тополови култури с цел дърводобив и защита на бреговете и островите на река Дунав.

 

 

 

Годишния разчет на дърводобива на предприятието през 2015г. е 441 176 куб.м. До края 2015г. ще бъдат залесени и създадени нови гори на площ от 2 579 дка. Предвидено е отглеждане на 13 492 дка млади насаждения. Потушени 10 броя горски пожара.Заложени са 33 014 л.м. минерализовани ивици. Ловностопански и рибностопански мероприятия:

 

Изразходени са 198 хил. лв., като с тях е подсигурен 75 т. концентриран фураж. Разработени са и се поддържат 240 дка дивечови ниви и 130 дка дивечови ливади и сечища. Построени са 20 бр. хранилки, 10 бр. чакала и много солища и калища. Добито дивечово месо през 2015г. в кг.: Благороден елен-350, Елен лопатар-23, Муфлон-99,Сърна-200, Диви свине-2540. Предприятието осигурява работа на 790 броя работници и служители.

Deer