За нас

За Северозападно Държавно Предприятие

DSC_2837_cuted_for_portrait

Според административното деление на Република България СЗДП обхваща изцяло областите Видин, Монтана, Враца и Плевен и части от областите Ловеч и София.
Териториалния обхват на Северозападно държавно предприятие включва районите на дейност на следните държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства:

 

ДГС Берковица, ДГС Говежда, ДГС Монтана, ДГС Лом, ДГС Чипровци, ДГС Белоградчик, ДГС Видин, ДГС Враца, ДГС Мездра, ДГС Оряхово, ДГС Миджур, ДГС Борима, ДГС Лесидрен, ДГС Ловеч, ДГС Никопол, ДГС Плевен, ДГС Троян, ДГС Черни осъм, ДЛС Русалка, ДГС Годеч, ДГС Своге, ДГС Ботевград, ДЛС Витиня.

 

Общата площ на СЗДП е 1 961 426 ха,от които 512 022 ха горски територии , а от тях 289 732 ха са държавна собственост. Преобладаващата част от горите на територията на предприятието са широколистни. С най–голямо участие са дъбовите и буковите гори. На север предприятието граничи с река Дунав, по поречието на която са разположени пет Държавни горски стопанства – териториални поделения на СЗДП, задачата на които е да създават тополови култури с цел дърводобив и защита на бреговете и островите на река Дунав.

 

 

 

Годишния разчет на дърводобива на предприятието през 2023г. е 455 756 куб.м. До края 2023г. ще бъдат залесени и създадени нови гори на площ от 2 579 дка. Предвидено е отглеждане на 13 492 дка млади насаждения. Потушени 29 броя горски пожара. Заложени са 33 014 л.м. минерализовани ивици. Ловностопански и рибностопански мероприятия:

 

Изразходени са 198 хил. лв., като с тях е подсигурен 75 т. концентриран фураж. Разработени са и се поддържат 240 дка дивечови ниви и 130 дка дивечови ливади и сечища. Построени са 20 бр. хранилки, 10 бр. чакала и много солища и калища. Добито дивечово месо през 2022г. в кг.: Благороден елен-350, Елен лопатар-23, Муфлон-99,Сърна-200, Диви свине-2540. Предприятието осигурява работа на 790 броя работници и служители.

Deer