Ловно стопанство

Кампания „Да спрем Африканската чума по свинете“ на Европейският орган по безопасност на храните: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg

Общата площ на ловностопанските райони, попадащи в териториалния обхват на Северозападно държавно предприятие е 1 936 859,9 хектара.

Площта на държавните ловностопански райони на територията на предприятието възлиза на 115 356,7 хектара. Държавните ловни стопанства в системата на СЗДП са ТП ДЛС Русалка-Априлци и ТП ДЛС Витиня. Дивечовъдните участъци към държавните горски стопанства са 33, като 11 от тях са отдадени на юридически лица по реда на чл. 36 от Закона за лова и опазване на дивеча с договори за стопанисване и ползване на дивеча. В участъците, които се стопанисват от териториалните поделения на СЗДП, ловуването се извършва по реда на организирания ловен туризъм, въз основа на сключен договор между поделението и физически и юридически лица, извършващи посреднически услуги или директно с ловците.

На територията на СЗДП са обособени 575 предоставени ловностопански района (ПЛСР), които се стопанисват от 31 ловни сдружения, в които членуват 26 504 ловци. Площта на тези райони възлиза на 1 821 503,2 ха горски и земеделски територии. Най-много ПЛСР – 75, се стопанисват от ЛРД-Видин.

По данни от пролетната таксация на дивеча на територията на Северозападно държавно предприятие са изброени 3338 бр. благороден елен, 708 бр. елен лопатар, 23 654 бр. сърна, 5 385 бр. дива свиня, 435 бр. муфлон и 108 мечки. Интересно е да се отбележи наличието на 16 броя тибетски як на територията на ТП ДЛС Витиня. От хищниците най-разпространен е чакалът, със запас от 10 612 броя. Запасът на дивата котка е 2658 бр., а на лисицата – 7288 бр. Изброени са 421 вълка. Запасът на фазан е около 70 000 броя, а на яребица – 52 000.

Северозападно държавно предприятие развива и други дейности като туризъм и фотолов за получаване на алтернативни приходи от горските територии.