Отдели

ОТДЕЛИ

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

Началник:

Мария Николова

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Началник:

 

ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ, ЛОВНОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРИ

Началник:

Цветелинка Пенчева

СТОПАНИСВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Началник:

Ивайло Ангелов

МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖБИ И СНАБДЯВАНЕ

Началник:

Иван Иванов