Профил на купувача до 30.09.2014 г.

Дата на публикуване ДГС/ДЛС:

….

30.09.2014г.-Открита процедура-„Доставка чрез закупуване на противопожарно оборудване за едно противопожарно депо, на територията на ТП ДГС-Берковица”

30.09.2014г.-Открита процедура-„ДОСТАВКА НА ТЕЧНИ ГОРИВА, МАСЛА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И СПИРАЧНИ ТЕЧНОСТИ ЧРЕЗ КАРТИ ЗА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СЗДП – ЦУ”_Решение1_Решение2_Уведомление_Протокол1_Протокол2_Договор

15.09.2014г.-Публична покана-„Доставка чрез закупуване на материали за маркиране за нуждите на ТП Държавно Горско Стопанство-Видин, съгласно Приложени № 1, неразделна част от документацията“

30.09.2014г.-Публична покана-“Избор на независим лицензиран оценител за изготвяне на експертна оценка за определяне на първоначална тръжна цена за всяка от следните партиди: I партида: 94,60 пр.куб.м дърва за огрев от бук, цер и топола; II партида: 61,50 пр.куб.м дърва за огрев от зимен дъб, цер и благун и III партида: 2,52 пл.куб.м иглолистни греди”

25.09.2014г.-Открита процедура-„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Северозападно държавно предприятие – Централно управление” по обособени позиции_Разяснение1_Разяснение2_Разяснение3_Протокол1_Протокол2_Протокол3_Протокол4_Решение_Договор1_ Договор2_Гаранции участие_Инфо договор 1_Инфо договор 2_Освобождаване на гаранция

18.09.2014г.-Открита процедура-“Периодично техническо обслужване на МПС, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, доставка на резервни части, материали и консумативи за МПС, обслужващи ДГС Враца ”_Протокол1_Протокол2_Договор_Решение1

12.09.2014г.-Публична покана-„Поддръжка и актуализация на софтуера на програма граждански договори и работни заплати за нуждите на ТП ДЛС Русалка”

10.09.2014г.-Публична покана-„Поддръжка и актуализация на софтуера по програма „ОМЕКС”/личен състав, граждански договор и работни заплати/ в СЗДП ТП ДГС Чипровци”

08.09.2014г.-”Избор на оценител на движими вещи, отнети в полза на държавата с влезли в сила наказателни постановления за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Плевен”

01.10.2014г.-Договоряне без обявление-„Ремонтни дейности (включително и доставка на дървени материали), свързани с текущ ремонт и поддръжка на съществуващи камионни пътища и съоръженията към тях, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване в ДГТ, на територията на ТП ДГС Чипровци, разрушени от наводненията на територията на Община Чипровци”

30.09.2014г.-Открита процедура-„Ремонт на сграден фонд – вила, 1 бр. горски кантон и ограда в обект „Разсадника”, на територията на ТП „ДГС-Берковица”_Протокол1

26.09.2014г.-Открита процедура-“ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ РЕМОНТНИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ПОДДРЪЖКА И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАМИОННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДГТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС – Берковица

26.09.2014г.-Договаряне без обявление с предмет: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАМИОННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДГТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС – Берковица“, разрушени от наводнения, на територията на град Берковица“

19.09.2014г.-Договаряне без обявление с предмет: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДРЪЖКА НА СЪЩЕСВУВАЩИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРАЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДГТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС ГОВЕЖДА, разрушени от наводненията на 04.09.2014 г. и 05.09.2014 г.

19.09.2014г.-Договаряне без обявление с предмет: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДРЪЖКА НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАМИОНЕН ГОРСКИ ПЪТ И СЪОРАЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДГТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „ГОВЕЖДА“, разрушени от наводненията на 04.09.2014г. и 05.09.2014 год_Договор и разяснение