СЗДП инициира обучение с програмата „FAP“ за подобряване управлението на горите

Tрето по ред обучение за работа с програмния продукт „FAP“ със служители на териториалните поделения на СЗДП се състоя днес в Ловеч. През февруари обучения със същата програма бяха  проведени още в централния офис на  СЗДП и в ДГС Берковица. Основната идея е програмният продукт да осъвремени наличният горски софтуер и да ускори работните процеси в териториалните поделения и в СЗДП. За целта в края на 2022 г. предприятието закупи за всичките 23 териториални поделения лицензиран достъп до програмата „FAP VIEW“.

С провеждането на този вид обучения СЗДП е новатор в централизирането на  данните от горскостопанските планове на държавните предприятия в страната. Основната цел е обединяване на атрибутната база данни за цялото предприятие и създаване на единен достъп до горскостопанските планове на всички териториални поделения. Чрез него ще се улесни управлението на горските територии, като се изготвят различни справки, анализи и др. Освен анализ на база данни е разработен модул за горско стопанство, който включва сортиментиране, изготвяне на карнет-опис, технологичен план, изготвяяне на отчети ГФ, главна книга за проведените сечи, опис и годишен план, анализ и обработка на въведени данни и др. Софтуерът се актуализира постоянно от управителя на програмата – Георги Велинов / http://fap.ximaps.com/, с който СЗДП поддържа постоянна връзка и работи непрекъснато за подобряване на работата на служителите в териториалните поделения.