Служители на СЗДП запознаха ученици с дейностите по изпълнение на два проекта

Северозападно държавно предприятие – Враца се включи в двудневно обучение на ученици, организирано от Фондация „ЕкоОбщност“ по проект „Младежка регионална инициатива за активизъм за природата“, финансиран от Pepco България, в рамките на програмата  Pepcolandia , изпълнявана в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Събитието е част от дейностите с участието на СЗДП, имащи за цел да разширят познанията за устойчивото управление на горите, като местообитания за редки видове птици и животни, сред които и лешоядите.

Двудневното обучение в рамките на инициативата на фондация „ЕкоОбщност“, която е един от 7-те партньора на Северозападно държавно предприятие по международния проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE), имаше за цел да запознае младежи от 4 средни училища от Берковица, Враца, Вършец и Монтана със срещащите се в Европа 4 вида лешояди, както и с усилията за възстановяване на брадатия лешояд, изчезнал у нас от средата на миналия век. Чрез съвместното преживяване сред природата и разговори с представители на институциите, ангажирани със стопанисване на местообитанията на лешоядите – Северозападно държавно предприятие и Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“, над 20 ученици от VI- ти до Х-ти клас и техни преподаватели от Лесотехническа професионална гимназия – град Берковица, СУ „Христо Ботев“ – Враца, СУ „Иван Вазов“ – Вършец и ПГПЧЕ – Монтана, се докоснаха и запознаха с биоразнообразието в Природен парк „Врачански Балкан“. Те посетиха и видяха установилите се популация черни и белоглави лешояди край с. Долно Озирово и над Враца, научиха как те самите могат да полагат усилия да опазват лешоядите и техните местообитания. На терен децата бяха водени от Георги Стоянов, експерт „Реинтродукция“ във Фондация „ЕкоОбщност“, който участва както в наблюдение на териториите, обитавани от лешоядите във Врачански Балкан, така и участва в грижите за осигуряване подхранването на птиците.  В рамките на наблюденията г-н Стоянов внимателно подбираше местата за наблюдение и с помощта на зрителна тръба и бинокли, младежите успяха да видят отблизо черни и белоглави лешояди, както и гнездо с новоизлюпено белоглаво лешоядче, което все още е под грижите на родителите си.

Северозападно държавно предприятие е един от партньорите по проекта за възстановяване популацията на брадатия лешояд, който в момента не се среща в България. Инж. Ивайло Ангелов, координатор по проекта „Живот за брадатия лешояд“ в предприятието и Началник отдел „Горскостопанска дейност“, обясни ролята на държавното предприятие в изпълнение на проекта.  Той посочи причините, поради които лешоядите са изчезнали от региона в миналото – липса на храна, условия за гнездене и недобросъвестно отношение на човека към тях. „Сега ние се борим с обратното – стремим се да запазим тяхното местообитание като им осигуряваме място за хранене и храна. СЗДП, като структура, занимаваща се с управление на горите, имаме за цел да създадем в природата подходящи за гнезденето на лешоядите условия, които птицата да разпознае като най-благоприятни за създаване на поколение. Затова по проекта ни е възложено и организираме лесовъдски мероприятия – ще водим определени видове сечи, за да могат птиците да разпознават определени дърветата като най-удобните места за гнездене, където да направят своите гнезда , в които спокойно да излюпят и отгледат пиленца“. Инж. Ангелов заяви, че СЗДП подпомага всички партньори по проекта в подхранване на лешоядите и поддържане на пътната мрежа. На следващо място той обясни на учениците, че се извършва наблюдение на лешоядите, които имат GPS предавател, чрез които се извършва точното проследяване на птиците в кой район се намират. По тази причина експертът информира учениците, че в структурно отношение в обхвата на СЗДП попадат 21 държавни ловни и горски стопанства, намиращи се в 5 административни области. 

Инж. Ивйло Ангелов представи кратка информация за друг изпълняван от СЗДП проект – „Към климатично интелигентна горска свързаност за едри хищници в Балкано-Карпатско-Динарския регион“, който е финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунавски регион 2021 – 2027“. В рамките на този проект СЗДП си партнира с 15 организации от 8 европейски държави, включително WWF България като водещ партньор и Изпълнителна агенция по горите – София. Инж. Ангелов посочи, че усилията са насочени към създаване на благоприятни условия за живот на мечката, която има силно развита популация в Средна Стара планина. По думите му в рамките на този проект ще бъдат създадени  23 „острова на спокойствие на мечката“ на територията на Карпатите и Стара планина в осем държави, където тя – придвижвайки се през отделни местообитания – да има възможността да почива и да не бъде безпокоена. В България ще бъде създадено едно такова островче в Западна Стара планина с помощта на СЗДП. Там ще бъдат извършени залесявания с горскоплодни дървета и създадени чисти ливади и ще й бъде подсигурена естествена храна от природата от други животински видове.

Любомира Колчева от Фондация „ЕкоОбщност“ подчерта, че много ценно за възстановяване и опазване на биоразнообразието у нас е, че през последните години СЗДП са една от водещите организации, които разширяват дейностите си в посока грижа за видовете, които обитават територията им.

По време на обучението бе обърнато внимание на основните функции в изпълнение на служебните задължения на горските служители и по-специално на лесовъдите. Инж. Александрина Джевелекова, експерт „Горскостопанска дейност“ в СЗДП,  представи кратка лекция на тема „Каква е основната роля на лесовъда – да опазва гората здрава“. Тя показа нагледно пред учениците схема за организацията в управлението на горския сектор, като разясни водещата роля на Министерството на земеделието и храните при управлението на горите чрез шестте държавни предприятия, и контролната функция на Изпълнителна агенция по горите. Инж. Джевелекова представи и структурата на СЗДП – от директора, през началник отделите и експертите до мобилния контролиращ екип. Участието на СЗДП в обучението завърши със занимание по Горска педагогика, в което учениците влязоха в ролята на лесовъд и дървета.