Управителен съвет

инж. Веселин Нинов

Директор

  • Квалификация: Магистър „Инженер, горско стопанство“
  • Назначен след проведен конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.
  • Възнаграждението се определя съгласно чл. 10 от Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работна заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения, при спазване разпоредбата на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.
Славей Тоширов

Председател

  • Квалификация: Магистър „Летец-инженер“
  • Назначен след проведен конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.
  • Възнаграждението се определя съгласно чл. 10 от Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работна заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения, при спазване разпоредбата на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.
Диана Иванчева

Член на управителен съвет

  • Квалификация: Магистър по право
  • Назначена на основание заповед №РД49-332/07.08.2023 г. на Министъра на земеделието и храните, сключен договор за управление със срок до провеждане на конкурс по чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия.
  • Възнаграждението се определя съгласно чл. 10 от Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работна заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения, при спазване разпоредбата на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.