Държавно горско стопанство „Говежда“

Говежда

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „Говежда“

ДГС “Говежда” ДП е разположено в Северозападна България и попада в южната част на област Монтана, върху територията на община Георги Дамяново. Съседни горски стопанства са, както следва: на север с ДГС “Монтана”, на изток с ДГС “Монтана” и ДГС “Берковица”; на юг с ДГС “Берковица и Република Сърбия, на запад с ДГС “Чипровци”.
Площта на горското стопанството е разположена в землищата на следните населени места:
с. Дълги Дел, с. Дива Слатина, с. Говежда, с. Копиловци, с. Главановци, с. Еловица, с. Меляне, с. Помеждин, с. Георги Дамяново, с. Гаврил Геново, с. Видлица, с. Чемиш, и с. Камена Рикса.
ДГС „Говежда“ е разположено върху северните склонове на западна Стара планина и част от хълмисто – предпланинската част /Дългоделска, Дивослатинска и Копиловска Стара планина/ между 43о 11′ и 43o 25′ северна ширина и 22o 50′ и 23o 05′ източна дължина. Формата на стопанството е неправилна с най-голяма дължина север-юг около 15 км и изток-запад 20 км.
В преобладаваща част от релефа на ДГС “Говежда” ДП е типично планински – с дълбоко врязващи се долове, със стръмни и много стръмни склонове, често срещащи се високи отвесни скали и големи плаващи камъни. В северна част релефът е хълмисто-предпланински, с ниски и заоблени била, полегати и стръмни склонове.
Най-високата точка /вр. Копрен – 1964 м./ се намира на централното било на Стара планина по което минава границата с Република Сърбия.
Най-ниската точка на стопанството се намира в землище Видлица и е 25 м.н.в.
Най-високата точка на ГФ – отд. 89 “а” е 1700 м.н.в., а най-ниската отд. 245 “л1” е 25 м.н.в.

Контакти

Контакт със звеното:

dgs-vratsa.szdp.bg
Директор: инж. Милко Благоев
Телефон: 09556 2271
Факс: 09556 2272
Електронна поща: dgs-govezhda@szdp.bg
Адрес: с. Говежда, ПК 3474, общ. Г. Дамяново, обл. Монтана