Държавно горско стопанство „Годеч“

Държавно горско стопанство ``Годеч``

Годеч се намира в планински район. Отстои на 45 километра от град София. На север се издига Берковският дял на Стара планина с връх Ком (2016 м), на юг е разположена Чепън планина с най-висок връх Петров кръст (1206 м), а на изток са крайните издънки на Мала планина. На запад границата на България със Сърбия е много близо.
Землището на селищната система се характеризира с голямо разнообразие на релефни форми. В източната част на областта Забърде има добре развито котловинно дъно (Гладно поле — 685 м н.в.), което постепенно в западна посока се издига, нахълмява се и придобива ридов характер. След оттичането на плиоценските езерни води един от главните фактори за моделиране на релефа е река Нишава, върху чиито тераси е застроен гр. Годеч.
Релефните форми благоприятстват развитието на земеделието в южните части на жилищната система, където е разположена по-голямата част от обработваемата земя. Склоновете на Стара планина са заети от пасища — от значение за развитието на овцевъдство и говедовъдство.

Контакти

Контакт със звеното:

dgs-godech.szdp.bg
Директор: инж. Антон Колдов
Телефон: 0729 22 119
Факс: 07292195
Електронна поща: dgs-godech@szdp.bg
Адрес: гр. Годеч, ПК 2240, пл. Свобода 3