Държавно горско стопанство „Лом“ (Обединено с ДГС Монтана)

Държавно горско стопанство ``Лом``

Държавно горско стопанство Лом е разположено в северозападна България на територията на Област Монтана и обхваща 5 общини – Лом, Брусарци, Вълчедръм, Якимово и Медковец. На север граничи с река Дунав, на изток – с ДГС “Оряхово”, на юг – с ДГС Монтана, а на запад – с ДГС Белоградчик и ДГС Видин.
Територията на ДГС Лом се намира в Мизийска област – подобласт Северна България. Горските комплекси са много на брой и разпръснати, като образуват почти правоъгълна фигура с размери в посока север-юг – 25 км и в посока изток-запад – 42 км. По големите от тях са съсредоточени по течението на р.Лом и селата Киселево, Буковец, Смирненски, по поречието на р.Дунав и островите Добрина, Скомен и Цибър. Общата площ на горския фонд е 6555.3 ха, от които 6257.6 ха са дървопроизводителни.
Релефът на стопанството е равнинен с хълмист характер, като 70% от дървопроизводителната площ е разположена върху релефа форма “СКЛОН”. Най-високата точка в стопанството е 250 м н.в. югозападно от с.Одоровци, а най-ниската е 25.5 м н.в на границата с ДГС Оряхово при р.Дунав. 65% от горските масиви са разположени между 100 и 200 м н.в. По изложение на терена над 80% от горите са разположени на сенчести изложения – север, север-изток и север-запад.

Контакти

Контакт със звеното:

dgs-lom.szdp.bg
Директор: инж. Георги Генев
Телефон: 0971 60 105
Електронна поща: dgs-lom@szdp.bg
Адрес: гр. Лом, ПК 3600, ул. Ал. Стамболийски 27