Държавно горско стопанство „Чипровци“

Държавно горско стопанство ``Чипровци``

Названието „Чипровци” Държавното горско стопанство е получило от името на тази част от Стара планина, а именно Чипровска планина, което е дало и името на гр. Чипровци, разположен в подножието на Стара планина.
Територията на лесничейството е разположено в югозападната част на област Монтана. В административно отношение Държавно горско стопанство е разположено в гр. Чипровци, главен административен и общински център на района. Гората е разпръсната на малки и големи комплекси върху землищата на девет населени села: Превала, Горна Лука, Митровци, Бели мел, Челюстница, Горна Ковачица, Равна, Железна, Мартиново и гр. Чипровци.
Държавно горско стопанство „Чипровци” е разположено в северното подножие на Западна Стара планина /Чипровска планина/ 43 градуса 25 северна ширина и 22 градуса 15 източна дължина. Оградено е от вододелните била на р. Лом и р. Лопошанска Огоста и от централното било на Чипровска планина. На североизток го загражда Широка планина от Предбалкана.
Най ниската точка на района на Държавно горско стопанство „Чипровци” е /250 м.н.в./, която се намира в землището на с. Горна Ковачица край р. Огоста и най – високата точка на гората /1700 м.н.в./ под връх Мартинова чука, местност Деяница, има и 1450 м. надморска височина, което обуславя значителното разнообразие в конфигурацията на терена. Северните склонове на Западна Стара планина имат типичен планински релеф с високи, ясно изразени била, стръмни склонове и дълбоки врязани реки и долове. Чипровската планина предизвиква у любителя на природата чувство за голяма радост, изумление и възторг с раздвижените си форми, водопади и простори.
В хидроложко отношение склоновете на планинската част на стопанството се отличават значително от предпланинската хълмиста част.
В старопланинието реките и доловете имат сравнително стръмен надлежен профил, без много извивки и постоянен воден дебит. Реките, които извират от хълмистата предпланинска част на стопанството, имат непостоянен воден дебит и често се срещат суходолия.
Хидрографската мрежа на района на горското стопанство се определя от хидрографията на р. Огоста и нейните потоци.
Река Огоста води началото си от землището на с. Превала, като извира под връх Горна Язово. По важен нейн приток е Чипровска река / Мартиновска река/.
Река Огоста е най- пълноводната река на територията на стопанството, с най- голям водосборен басейн и със сравнително постоянен дебит.
Горите в планината са формирани върху различни почвени типове и подтипове. Почвообразуващият процес в тях е протичал при различни климатични условия, като силно пресечения планински релеф е обуславял посоката и скоростта му. Морфологичните, физичните и химичните свойства на почвата са се формирали под непосредственото влияние на почвообразуващата скала. Почвообразуващите скали в нашите планини са доста разнообразни. Геоложкия строеж на подпочвения хоризонт в района на горското стопанство е много разнообразен.
Скалната формация е представена от варовици, мергелни варовици, песечливи варовици, песъчливи лиски, конгломерати, пясъчници и други.

Контакти

Контакт със звеното:

dgs-chiprovtsi.szdp.bg
Директор: инж. Красимир Вълков
Телефон: 09554 21 97
Факс: 09554 21 97
Електронна поща: dgs-chiprovtsi@szdp.bg
Адрес: гр. Чипровци, ПК 3460, ул. Васил Левски 19