Заповед № РД 13-272/11.06.2018 г. относнозащита на физическите лица, въвъ връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива.

Политика за защита на личните данни на СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ и ТП ДГС/ДЛС_Заповед: РД13-113/06.10.2020г. на Директора на СЗДП

Заповед РД 13 - 89/07.02.2018г. за определяне на длъжностно лице по защита на данните.