Лесокултурни дейности

Разсадници 2021 – СЗДП СЗДП-Разсадници 2022 СЗДП-Разсадници 2023

Устойчивото стопанисване на горите у нас изисква провеждането на подходящи възобновителни мероприятия в насажденията. В редица от случаите това може да се постигне само чрез планиране на залесителни мероприятия. Ежегодно на територията на предприятието се залесяват над 3 000 декара нови култури. По голяма част от тях са по поречието на река Дунав и големите вътрешни реки. За постигане на заложените високи цели, разчитаме на съвременни горски фрези с дълбочинна обработка на почвата, с което да се подобри нейното плодородие, климатичната и растежната среда.

Със залесяването работата на нашите лесовъди по създаването на новите гори не приключва. Младите фиданки са нежни и се полагат нужните грижи в следващите три до пет години. Всяка година над 10 000 декара новосъздадени горски култури се отглеждат за да се премахне нежеланата тревна и храстова растителност около тях. По този начин осигуряваме простор и създаваме благоприятни растежни условия. След есенната инвентаризация, при забелязани загуби, новосъздадените гори се попълват с нови дръвчета.

За постигане на тези резултати ние разчитаме на собствено производство на подходящ по видове и качество посадъчен материал в нашите разсадници.

На територията на СЗДП Враца се намират 30 броя горски разсадници с обща площ 2886,55 дка. Три от тях са включени в списъка на горските разсадници от национално значение с приет Закон за горите обнародван в ДВ бр.19/08.03.2011г., това са:

  • Горски разсадник „Ашиклар” който се намира в местността „Ашиклар”, 3 км югозападно от град Берковица, на  450 м. надморска височина;
  • Горски разсадник „Галово” – в непосредствена близост до село Галово на 15 километра от град Оряхово, община Оряхово;
  • Горски разсадник Рибен с обща площ от 144 дка. намиращ се в землището на с.Рибен, община Долна Митрополия.

Разсадниците на СЗДП Враца произвеждат всяка година над половин милион фиданки, които задоволяват почти изцяло нуждите от посадъчен материал на отделните териториални поделения. Дървесните видове които се произвеждат са с богато разнообразие и високо качество, като освен евроамерикански тополи, които са в основата на лесокултурните ни дейности, производство има и на бял бор, черен бор, обикновен смърч, благун, зимен дъб, цер, обикновен кестен както и множество декоративни видове. През последните години с оглед необходимостта от предоставяне на постоянна подкрепа на сектор „Пчеларство“, СЗДП ДП залага в пъти по-голямо производство на бяла акация, гледичия, сребролистна липа и други дървесни видове с отлични медоносни качества.

Залесяването е най-важният момент в живота на гората, защото с него се ражда млада и нова гора.