Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020г.“

„Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE)

Последни новини

За нас

Според административното деление на Република България СЗДП обхваща изцяло областите Видин, Монтана, Враца и Плевен и части от областите Ловеч и София.
Териториалния обхват на Северозападно държавно предприятие включва районите на дейност на следните държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства:
ДГС Берковица, ДГС Говежда, ДГС Монтана, ДГС Лом, ДГС Чипровци, ДГС Белоградчик, ДГС Видин, ДГС Враца, ДГС Мездра, ДГС Оряхово, ДГС Миджур, ДГС Борима, ДГС Лесидрен, ДГС Ловеч, ДГС Никопол, ДГС Плевен, ДГС Троян, ДГС Черни осъм, ДЛС Русалка, ДГС Годеч, ДГС Своге, ДГС Ботевград, ДЛС Витиня. Общата площ на СЗДП е 1 961 426 ха,от които 512 022 ха горски територии , а от тях 289 732 ха са държавна собственост.

ДОКУМЕНТИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

ГЕОГРАФСКИ ПОРТАЛ

Изпълнителна агенция по горите

Публична интерактивна карта на ИАГ за горите и ловните райони в България

Някои интересни факти

0

Създадени нови гори / дка

0

Mлади насаждения / дка

0

Потушени горски пожара

0

Минерализовани ивици / л.м.

Ловеч2

О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Чипровци. С Решение №605 от 28.06.2023 г. на Общински съвет – Чипровци е допуснато изменение на Общия устройствен план на Община Чипровци и подробен устройствен план-план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 81390.50.301 по КККР на гр. Чипровци и одобряване на задания по чл.125, ал.1 ЗУТ. Възложителят на проекта – СЗДП ТП Държавно горско стопанство Чипровци организира обществено обсъждане за частично изменение на ОУП на Община Чипровци, Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 81390.50.301 по КККР на гр. Чипровци, местност Андровица и преценка за необходимост от екологична оценка (ЕО).

Графичните и текстови материали може да видите на сайта на Община Чипровци и в сградата на ТП ДГС Чипровци, на адрес: гр. Чипровци ул. „Васил Левски“ № 19.

Общественото обсъждане ще се проведе на 21.09.2023г. от 11.00  в сградата на ТП ДГС Чипровци.

Обява – ДГС Чипровци(1)

Решение № МО 57-ЕО-2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО (2)

 

Електронни търгове документи

Декларация-2  

Инструкция-ел.-търгове-1

 

 

Конкурс за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Раяновци” в района на дейност на ТП ДГС Миджур

„ИЗБОР НА СЕДЕМ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦУ И ТП НА СЗДП ДП ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

Заповед за откриване

Оферта 2022

Покана

Проект на договор 2022

 

Физическите лица могат да заплащат дървесина по чл.111 от Закона за горите по банкова сметка след заявяване на e-mail. В отговор ще получат  информация за заплащане по банков път.

ДГС Белоградчик – dgs-belogradchik@szdp.bg

ДГС Берковица – dgs-berkovitsa@szdp.bg

ДГС Борима – dgs-borima@szdp.bg

ДГС Ботевград – dgs-botevgrad@szdp.bg

ДГС Враца – dgs-vratsa@szdp.bg

ДГС Говежда – dgs-govezhda@szdp.bg

ДГС Годеч – dgs-godech@szdp.bg

ДГС Лесидрен – dgs-lesidren@szdp.bg

ДГС Ловеч – dgs-lovech@szdp.bg

ДГС Лом – dgs-lom@szdp.bg

ДГС Мездра – dgs-mezdra@szdp.bg

ДГС Миджур – dgs-midzhur@szdp.bg

ДГС Монтана – dgs-montana@szdp.bg

ДГС Никопол – dgs-nikopol@szdp.bg

ДГС Оряхово – dgs-oryahovo@szdp.bg

ДГС Плевен – dgs-pleven@szdp.bg

ДГС Своге – dgs-svoge@szdp.bg

ДГС Троян – dgs-troyan@szdp.bg

ДГС Черни осъм – dgs-cherni-osam@szdp.bg

ДГС Чипровци – dgs-chiprovtsi@szdp.bg

ДЛС Витиня – dls-vitinya@szdp.bg

ДЛС Русалка – dls-rusalka-apriltsi@szdp.bg

 

 

 

Закупуване на горски територии

Документи

17.03.2022 г.

27.10.2022 г.