ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

17.03.2022г.-Информация, съгласно чл.26 от Правила за закупуване на ГТ от ДП по чл.163 от ЗГ, за единични цени на 1дка, по сключени договори за закупуване на горски територии от физически лица през 2021г.в района на дейност на СЗДП гр.Враца.

02.08.2021г.-Допълнение към протокол № 1 и допълнение към списък на допуснатите и класирани имоти на първи етап

18.06.2021г.-Списък на допуснатите и класирани имоти първи етап

18.06.2021г.-Списък на недопуснатите имоти и основание

23.08.2021г.-Списък на допуснатите и класирани имоти втори етап

23.08.2021г.-Списък на недопуснатите имоти и основание втори етап

04.02.2021г.-Съобщение - закупуване на горски територии

04.02.2021г.-Правила за закупуване на гори 2021г.

04.02.2021г.-Заповед: РД49-31/01.02.2021г.

03.12.2020г.-Информация, съгласно чл.25 от Правила за закупуване на ГТ от ДП по чл.163 от ЗГ, за единични цени на 1дка, по сключени договори за закупуване на горски територии от физически лица през 2020г.в района на дейност на СЗДП гр.Враца.

 

 

 

 

Промените са отразени в електронното досие на поръчката на 17.09.2020г.
Линк към досието на обществената поръчка в ЦАИС ЕОП:
https://app.eop.bg/today/72119

 

Публикувани са промени в обявеното на 19.08.2020г. Публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА СЗДП ГР. ВРАЦА – ТП ДГС ГОВЕЖДА“. Същото се провежда в изпълнение на подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизнеспособността на горите“, съгласно одобрена техническа спецификация в обекти: Обект № 1 – отдел 83-з1, с площ от 11 дка; Обект № 2 – отдел 83-и1, с площ от 7 дка; Обект № 3 – отдел 83-ц, с площ от 26 дка; Обект № 4 – отдел 83-ю, с площ от 2 дка; Обект № 5 – отдел 83-б1, с площ от 57 дка; Обект № 6 – отдел 83-щ, с площ от 9 дка и Обект № 7 – отдел 98-ж1, с площ от 110 дка“. 

Промените са отразени в електронното досие на поръчката на 25.08.2020г.
Линк към досието на обществената поръчка в ЦАИС ЕОП:

https://app.eop.bg/today/72119

 

"СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

обяви Публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА СЗДП ГР. ВРАЦА – ТП ДГС ГОВЕЖДА“. Същото се провежда в изпълнение на подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване жизнеспособността на горите“, съгласно одобрена техническа спецификация в обекти: Обект № 1 – отдел 83-з1, с площ от 11 дка; Обект № 2 – отдел 83-и1, с площ от 7 дка; Обект № 3 – отдел 83-ц, с площ от 26 дка; Обект № 4 – отдел 83-ю, с площ от 2 дка; Обект № 5 – отдел 83-б1, с площ от 57 дка; Обект № 6 – отдел 83-щ, с площ от 9 дка и Обект № 7 – отдел 98-ж1, с площ от 110 дка“.

Линк към досието на обществената поръчка в ЦАИС ЕОП:

https://app.eop.bg/today/72119

 

18.03.2020г.- СЪОБЩЕНИЕ

от „Северозападно държавно предприятие“ ДП

 

            Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, с цел ограничаване разпространението на вируса и защита здравето на служителите, Северозападно държавно предприятие – Враца въведе дистанционна форма на работа за своите служители.
В домашна среда ще работят част от служителите, попадащи в защитени групи, определени със заповед на директора на предприятието, с която е въведена и тази форма на работа. Дистанционно ще работят служители, за които не могат да бъдат осигурени самостоятелни работни помещения и които имат възможност за работа в домашни условия. Те са задължени да спазват работното време при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица.
Централното управление на предприятието и стопанствата няма да прекъсват работа, като за работещите в домашни условия са изготвени графици от директора на предприятието и директорите на 23-те териториални поделения.
Закупени са термометри за дистанционно измерване на температурата, с които ежедневно се следи телесната температура на работещите в административните сгради на териториалните поделения и Централно управление. Закупени лични предпазни средства – маски и ръкавици, които са раздадени на служителите, както и дезинфектанти. Работните помещения се дезинфекцират минимум два пъти дневно.
Препоръчва се на всички служители да ограничат пътуванията извън съответното населено място, както и личните си социални контакти. Да се въздържат от излизане от домовете си, освен по медицински и продоволствени причини.
Със заповед на директора на ДП е забранено ползването на ловните домове и хижи, стопанисвани от предприятието, до отмяна на извънредното положение.

АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ  ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ:
СЗДП: 0878 011 102

Работно време от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Адрес
гр. Враца 3000,
бул."Христо Ботев" №2,
ет.3
Контакти тел.: 092 620 032
email: szdp@abv.bg

ОНЛАЙН ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

iag

eu

Сигнали за корупция и нарушения в
горите може да подадете на телефон
0800 20 800
или подайте сигнал онлайн

 

11.05.2021г.-Списък с лица за контакт по изпълнението на Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през периода 2021г. - 2023г.

29.01.2020г.-Протокол от проведена процедура по реда на чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала с предмет: "Избор на седем кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП за срок от 24 месеца"

 

Заповед: РД 48-49/05.08.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

Телефони за сигнали за АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ - ТП ДГС/ДЛС
Чипровци : 0878 011 103
Черни Осъм : 0878 011 104Троян : 0878 011 105
Своге : 0878 011 106
Русалка : 0878 011 109
Плевен : 0878 011 120
Оряхово : 0878 011 124
Никопол : 0878 011 125
Монтана : 0878 011 126
Миджур : 0878 011 127
Мездра : 0878 011 128
Лом : 0878 011 129
Ловеч : 0878 011 185
Лесидрен : 0878 011 186
Годеч : 0878 011 189
Говежда : 0878 011 194
Враца : 0878 011 197
Витиня : 0878 011 198
Видин : 0878 011 199
Ботевград : 0879 011 108
Борима : 0879 011 109
Берковица : 0879 011 120Белоградчик : 0879 011 123

 

21.03.2019г.- СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с днешна публикация в електронните медии, СЗДП ДП информира, че след направена проверка е установено, че отдел 35, подотдел „б“ в териториалния обхват на ТП ДЛС Витиня, споменат в публикацията, не попада в Приложения № 1-6, които са неразделна част от Заповед № РД 49-421/02.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за обявяване на гори във фаза на старост.
Горите във фаза на старост са елемент от системата за поддържане на благоприятен природозащитен статус на горските местообитания от Натура 2000, съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и тяхното определяне е съобразено с всяко местообитание във всяка конкретна защитена зона.
Според определението за Гори във фаза на старост (ГФС) в Националния FSC стандарт, ГФС са гори в последната фаза от развитието си, в които дървостоят е достигнал значителна възраст, не е съществено повлиян от едроплощни природни нарушения и антропогенни въздействия и се характеризира с неравномерна пространствена и възрастова структура, наличие на стари живи дървета с диаметри близки до максималните за съответния дървесен вид и месторастене, стоящи и паднали големи мъртви дървета в различни фази на разлагане.
Отдел 35, подотдел „б“ по ГСП от 2013 година, утвърден със Заповед № 369/02.03.2016 г. на Изпълнителния директор на ИАГ е предвиден за ползване с вид сеч групово- постепенна. Насаждението е включено за ползване в годишния план за ползване за 2019 г. на ТП ДЛС Витиня. За подотдела е издадено позволително за сеч с № 0471754 от 02.01.2019 г. при спазване разпоредбите на Наредба № 8 за сечите в горите.
Добивът се извършва от ДЛС Витиня. Добитата дървесина е закупена на търг, спечелен от фирма-купувач "Ламкор 2" ООД - Благоевград, чийто цех за преработка се намира в с. Мурсалево. Дървесината, предмет на публикацията е придвижена с редовно издаден превозен билет № 5565/00153/21032019/085539 – XX48EJN, издаден в 08:55:43 часа на територията на ДЛС Витиня.

 

ИНЖ. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ
Директор на Северозападно държавно предприятие ДП

 

 

02.01.2018г.- Протокол от работа на комисията в процедура с предмет: „Избор на седем кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП за 24 месеца“

11.12.2017г.-Разяснение по запитване към процедура с предмет: „Избор на седем кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП за срок от 24 месеца“

06.12.2017г.- Процедура по реда на чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, с предмет: „Избор на седем кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП за срок от 24 месеца“.

16.10.2017г.-Информация, съгласно чл.26 от Правила за закупуване на ГТ от ДП по чл.163 от ЗГ, за единичните цени на 1дка, по сключени договори за закупуване на горски територии от физически лица през 2016г. в района на дейност на СЗДП гр.Враца.

04.01.2017г.-Забрана за лова и разселването на пернат дивеч - МЗХ

ВАЖНО - 11.11.2016г.-ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 11.11.2016Г. ОТ КЛАСИРАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ СЗДП ДП - ВРАЦА

ВАЖНО - 28.09.2016г.-Списък на недопуснатите и допуснатите до втори етап поземлени имоти в горски територии предложени за закупуване в района на дейност на СЗДП.

ВАЖНО - 18.07.2016г.-Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „СЗДП” ДП гр. Враца започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.

 

 

Според административното деление на Република България СЗДП обхваща изцяло областите Видин, Монтана, Враца и Плевен и части от областите Ловеч и София.
В горскостопанско деление СЗДП включва териториалния обхват на дейност на РДГ Берковица, част от РДГ Ловеч и малка част от РДГ София. Териториалния обхват на Северозападно държавно предприятие включва районите на дейност на следните държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства:
ДГС Берковица, ДГС Говежда, ДГС Монтана, ДГС Лом, ДГС Чипровци, ДГС Белоградчик, ДГС Видин, ДГС Враца, ДГС Мездра, ДГС Оряхово, ДГС Миджур, ДГС Борима, ДГС Лесидрен, ДГС Ловеч, ДГС Никопол, ДГС Плевен, ДГС Троян, ДГС Черни осъм, ДЛС Русалка, ДГС Годеч, ДГС Своге, ДГС Ботевград, ДЛС Витиня. Общата площ на СЗДП е 1 961 426 ха,от които 512 022 ха горски територии , а от тях 289 732 ха са държавна собственост.
Преобладаващата част от горите на територията на предприятието са широколистни. С най–голямо участие са дъбовите и буковите гори.
На север предприятието граничи с река Дунав, по поречието на която са разположени пет Държавни горски стопанства - териториални поделения на СЗДП, задачата на които е да създават тополови култури с цел дърводобив и защита на бреговете и островите на река Дунав.
Годишния разчет на дърводобива на предприятието през 2015г. е 441 176 куб.м.
До края 2015г. ще бъдат  залесени и създадени нови гори на площ от 2 579 дка. Предвидено е отглеждане на 13 492 дка млади насаждения. Потушени 10 броя горски пожара.Заложени  са 33 014 л.м. минерализовани ивици.
Ловностопански и рибностопански мероприятия:
Изразходени са 198 хил. лв., като с тях е подсигурен 75 т. концентриран фураж. Разработени са и се поддържат 240 дка дивечови ниви и 130 дка дивечови ливади и сечища. Построени са 20 бр. хранилки, 10 бр. чакала и много солища и калища. Добито дивечово месо през 2015г. в кг.: Благороден елен-350, Елен лопатар-23, Муфлон-99,Сърна-200, Диви свине-2540.
Предприятието осигурява работа на 790 броя работници и служители.