Оперативна програма: „Околна среда 2014 -2020г.“

Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020г.“

Проект „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие. „

Наименование на процедурата: Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване.

Код на процедурата: BG16M1OP002-3.035

Договор:BG16M1OP002-3.035-0003-C1/Д-34-65/23.10.2022г.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Европейски структурни инвестиционни фондове.

Общата цел:

Да се създадат условия за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез залесителни и отгледни мероприятия на територията на СЗДП.

Индикатор: 362.30 ха – площи, подлежащи за залесяване по проекта.

Конкретни цели:

 1. Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 и тяхната свързаност в 21 Защитени зони на територията на СЗДП, чрез залесителни и отгледни мероприятия.
 2. Принос към изпълнение на ключов ангажимент „Засаждане на три милиарда нови дървета в ЕС при пълно зачитане на екологичните принципи“ от Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., както и разписаната за изпълнението на този ангажимент „пътна карта“ от Нова стратегия на ЕС за горите за 2030 г.
 3. Принос към изпълнението на мерки от Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) за Натура 2000, насочени към горски природни местобитания, чрез увеличаване на новозалесените площи, както и подобряване на структурата и функциите на горските природни местообитания.
 4. Популяризиране сред широката общественост на помощта на Европейския съюз и дейността на държавните предприятия по създаването на нови гори и грижите за тях, чрез провеждане на информационна кампания.
 5. Създаване на технически и технологичен капацитет на Северозападното държавно предприятие (СЗДП) и неговите поделения за осъществяване на всички етапи от бъдещи лесокултурни мероприятия в дългосрочен план, чрез доставка на специализирана техника и оборудване.

Описание на проектното предложение:

Северозападно държавно предприятие (СЗДП) обхваща областите Видин, Монтана, Враца и Плевен и части от Ловеч и София. Територията на СЗДП включва районите на дейност на 23 териториални поделения (ТП) – държавни горски стопанства (ДГС) и държавни ловни стопанства (ДЛС). Дейностите по проекта ще бъдат извършени в 13 ТП на СЗДП.

В рамките на проекта ще бъдат доставена необходимата техника – механизация и оборудване за осъществяване на всички лесокултурни мероприятия (ЛКМ) – производство на посадъчен материал, почвоподготовка, залесяване, отглеждане на горските култури и дейности за осигуряване на качествена дървесина – кастрене, отглеждане на млади насаждения без добив и др. Ще бъде извършена почвоподготовка на площ от 2380 дка., залесяване на 3623 дка. с около 210 х. бр. фиданки, попълване на 1212 дка. с около 75 х. бр. фиданки, отглеждане на 19806 дка. горски култури и 1355 дка. млади насаждения. Ще се модернизира разсадниковото производство в основните разсадници на СЗДП. Ще бъдат изпълнени дейности в следните зони по Натура 2000

Защитени зони за опазване хабитатите:

-BG0001040-Западна Стара планина и Предбалкан; BG0001493-Централен балкан-буфер; BG0000615-Деветашко плато; BG0001014-Карлуково; BG000018-Орсоя; BG0000199-Цибър; BG0000396-Персина; BG0000497-Арчар; BG0000525-Тимок; BG000053-Остров Близнаци; BG0000334-Остров; BG0000552-Остров Кутово; BG0000498-Витбол; BG0000166-Врачански балкан.

Защитени зони за опазване на птиците:

-BG0002002-Западен Балкан; BG0002109-Васильовска планина; BG000200-Рибарници Орсоя; BG0002017-Комплекс Беленски острови; BG0002074-Никополско плато; BG0002067-Остров Голя; BG0002053-Врачански балкан;

Дейностите по проекта ще обхванат 11 844 дка в 21 Защитени зони от Натура 2000.

Всичко това ще подобри природозащитното състояние на горските природни местообитания и ще подпомогне екосистемните услуги, предоставяни от горите на територията на СЗДП. Предвидено е провеждането на Информационна кампания за популяризиране на залесяването сред широката общественост.

Дейности:

Дейност 1: Закупуване на техника и технологично оборудване за залесяване.

Дейност 2: Почистване и почвоподготовка на площи за залесяване.

Дейност 3: Залесяване на подготвени площи.

Дейност 4: Попълване на създадени горски култури.

Дейност 5: Грижа за горски култури.

Дейност 6: Отгледни мероприятия в горски насажденив без материален добив.

Дейност 7: Провеждане на дейности в горски разсадници.

Дейност 8: Провеждане на информационна кампания и популяризиране на залесителните мероприятия и създаване на условия за организиране на бъдещи кампании.

Дейност 9: Спомагателни дейности по подготовка на проектното предложение.

Дейност 10:Организация и управление на проекта. Дейности по информация  и комуникация.

Начало на проекта: м. декември 2022 год.

Край на проекта: м. декември 2023 г.

Продължителност: 13 месеца

Стойност на проекта: 9 956 304.94 лв. без ДДС

https://www.eufunds.bg/

 

Очаквани резултати:

Планирано е да се осъществяват дейности с цел подобряване на природозащитното състояние и състоянието на екосистемите в и в близост до общо 14 защитени зони от мрежата Натура 2000 по Директивата за хабитатите и 7 защитени зони по Директивата за птиците. Цели се подобряване на функциите и свързаността на горските природни местообитания и защитените зони от мрежата Натура 2000 чрез създаване и възстановяване на „зелена инфраструктура“, чрез създаване на „зелени коридори“ между защитените зони от мрежата Натура 2000 в дунавския участък от територията на СЗДП. Основните резултати от планираните дейности са:

 1. Осигуряване на качествена обработка на почвата на площ от 3328 дка с цел създаване на благоприятни условия за растежа и развитието на младите фиданки.
 2. Залесяване на обща площ от 3623 дка. с около 210000 бр. фиданки и попълване на площ от 1212 дка с около 75 000 бр. фиданки. Основно ще се залесява с местни дървесни видове топола, дъб, върба, горскоплодни дървесни видове и др.
 3. Планирано е да се отгледат 19 806 дка горски култури, осигурявайки оптимален растеж, прираст и добро здравословно състояние на горите.
 4. Подобряване на структурата и създаване на оптимален състав на гората на площ от 1355 чрез отглеждане на млади естествени насаждения – мероприятие в млади гори без материален добив.
 5. Модернизация и увеличаване на дяла на разсадниковото производство в четири големи разсадника на територията на СЗДП: горски разсадник „Мърчево“ – ТП ДГС Монтана; горски разсадник „Ашиклар” – ТП ДГС Берковица; горски разсадник „Галово” – ТП ДГС Оряхово и горски разсадник „Рибен“ – ТП ДГС Плевен. Общото количество фиданки, които ще бъдат отгледани в разсадниците през периода на действие на проекта е приблизително 680 000 бр., които ще бъдат засаждани и през следващи години.
 6. Модернизация на залесителните процеси чрез закупуване на нова, неупотребявана техника за почистване, почвоподготовка, залесяване и разсадниково производство. Създаване на по-добри условия за работниците и служителите, които работят на терен и повишаване на заетостта в Северозападният регион.
 7. Провеждане на информационна кампания за информиране на населението за ролята на Европейският съюз и структурните му фондове, за процесите по залесяване на нови насаждения и горскостопанските дейности, свързани с тях.