Държавно горско стопанство „Черни Осъм“

Държавно горско стопанство ``Черни Осъм``

ДГС “Черни Осъм” носи името на с. Черни Осъм, където е седалището на неговото административно управление.
Територията на ДГС “Черни Осъм”  е изцяло разположена в землището на с.Черни Осъм, което е част от територията на Троянска община, Ловешка област.
На север и северозапад граничи с ДГС “Троян”, на изток с ДДС “Русалка”, на юг  и югозапад с Национален парк “Централен Балкан”.
ДГС “Черни Осъм” заема част от северните склонове на Средна Стара планина, като включва в границите си водосборите на реките Черни Осъм, Краевица и Жеравица. Територията на горско стопанството се намира между 24 037 I 30 II и   24 0 52 I   15 II , източна дължина по Гринуич и между 42 0 42 I  45 II ,  42 0 53 I 30 II северна ширина. Територията на държавно горско стопанство има неправилна форма наподобяваща равностранен триъгълник с приблизителна дъжина на страната около 14 км. Река Черни Осъм представлява главен десен приток на р. Осъм. Води началото си от няколко малки извора, които извират от западните склонове на връх Амбарица
Теренът е силно пресечен с различно издигнати форми. Разликата във височината от извирането (около 1930—1950 м надм. в.) до вливането на реката под Троян (420 м надм. в.) е около 1500 м. Долината на реката отчасти в горната и в средната част се е врязала по-дълбоко в склоновете на планината и образува тесен пролом, наречен Стенето, с дължина около 5 км. Под Стенето долината продължава да е сравнително тясна и със стръмни склонове, а след м. Смесите започва постепенно да се разширява.
Река Краевица събира водите си от югоизточната част на горско стопанството. Извира под връх Кръстците. В горното си течение носи името Гребешница. Отначало тече на север, след това на северозапад до вливането и в р. Черни Осъм в м.“Смесите”. Тя приема много притоци.
Изворите на р. Жеравица са в отдели 200 и 201 край х. Чучул. Най-пълноводни са през пролетта  по време на снеготопенето, и най-маловодни в края на лятото. Те текат в сравнително дълбоки, скалисти речни легла, изпълнени с наноси, като оформят на места речни тераси. В горните части речните легла са значително по-стръмни и водите буйни. В долните части наклона чувствително намалява, речните легла се разширяват и водите им се успокояват.

Контакти

Контакт със звеното:

dgs-cherni-osam.szdp.bg
Директор: инж. Димитър Шишков
Телефон: 0670 60404
Факс: 06962 2377
Електронна поща: dgs-cherni-osam@szdp.bg
Адрес: с. Черни осъм, ПК 5620, обл. Ловеч