Държавно ловно стопанство „Витиня“ отчита добри резултати с лесовъдски мероприятия срещу ерозията

С цел обогатяване на хранителната база на дивеча в ТП ДЛС „Витиня“ бе засадена  горскоплодна дървесна растителност през изминалата седмица. Служители на ловното стопанство залесиха дървесните видове джанка, дива круша и др. Преди това, през май 2023 година на територията на стопанството се извърши залесяване на 23 дка, с цел защита от ерозия на критичен участък от горската си територия. Бяха насадени 9 200 бр. контейнерни фиданки от черен бор. Чрез това лесомелиоративно мероприятие ДЛС „Витиня“ успя да овладее действащата площна ерозия и по този начин да запази лесопригодната площ в подотдела.

Извършената през октомври инвентаризация на новосъздадената горска култура от черен бор, бе отчетено 90 % прихващане на фиданките. Резултатите показаха един добър пример за рационална лесовъдска намеса.