Начална пресконференция на СЗДП-Враца в изпълнение на европейски проект

На 19 януари 2023г ще се проведе начална пресконференция, по повод изпълнението на проект BG16M1OP002-3.035-0003-C01 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“.

Проектът се реализира от „Северозападно държавно предприятие“ ДП – град Враца, съгласно подписан Договор № BG16M1OP002-3.035-0003-C01/Д-34-65/23.10.2022г с Министерство на околната среда и водите по Оперативна програма: „Околна среда 2014 -2020г.“. Продължителността на проекта е 13 месеца, с начало 23.12.2022г и край 31.12.2023г.

Пресконференцията ще се състои от 11.00ч в хотел „Хемус“ град Враца.