Стартира международен проект с участие на СЗДП – „Живот за брадатия лешояд“

Днес, 1-ви август, стартира международен проект, който цели връщането на брадатия лешояд – символа на българската природозащита в България и на Балканския полуостров.

Проект LIFE22-NAT-BG-Живот за брадатия лешояд -101113869- „Възстановяване на брадатия лешояд и подпомагане на  успешно възстановената  популация на черен лешояд в България“ обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни. Kоординираща организация: Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фаунаФондация ЕкоОбщностEVN – Електроразпределение Юг ЕАД,  Северозападно държавно предприятие – ВрацаДирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Milvus group от Румъния.

Благодарни сме на правителствата на Естремадура и Андалусия, Испания, които ще предоставят безвъзмездно черни лешояди за освобождаване в България!
Брадатите лешояди за освобождаване в България ще бъдат осигурени от VCF, които координират (EEP) Размножителната  програма на затворено за брадатият лешояд.

Крайната цел на проекта е да възстанови от списъка на изчезналите видове брадатия лешояд в България и на Балканите и да завърши реинтродукцията на черния лешояд в България като гнездящ вид. А в Румъния ще постави началото на програмата за възстановяване на лешоядите там.

За възстановяването на брадатия лешояд и подсилване на популацията на черния лешояд в България ще се работи и в много други ключови направления:
Дейности за подобряване  на условията за гнездене:
–    Поставяне на изкуствени платформи за загнездене на черен лешояд
–   Пилотно управление на гори за създаване гнездови местообитания за черен лешояд в дългосрочен план
Подобряване на хранителната база:
– Подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство,
–     Реинтродукция на балканската дива коза в ПП „Сините камъни“
–    Подсилване популациите на планински кеклик, лалугер и сухоземните костенурки в ключовите зони на проекта.
Намаляване на заплахите:
–   Обезопасяване на опасни електричести стълбове за намаляване смъртността от токови удари,
–     Дейности за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу природата, като залагане на отровни примамки, бракониерски отстрел, повишаване капацитетета на отговорните национални институции и други.
Проследяване резултата от реинтродукциите:
–     Маркиране и проследяване със сателитни предаватели,
–    Създаване на ефективна мрежа от местни подръжници за спасяване на бедстващи лешояди в България и съседните държави.
Популяризиране и трансфер на опит:
–      Предаване опита на България за реинтродукцията на лешояди в Румъния,
–      Образователни дейности с учащи,
–      Дейности за популяризиране на лешоядите и заплахите срещу тях
–   Работни срещи с целевите групи: държавни и общински администрации, ловци, фермери и др.

Продължителност на проекта е 7 години (август 2023–юли 2030 г.) Бюджетът е: 5 173 446.71 EUR, от които Европейският съюз осигурява съфинансиране от 3 880 085.05 EUR.

Още при създаването си, една от целите, които Зелени Балкани си поставя е реинтродукцията на брадатия лешояд в България. Със съвместните усилия на всички участващи партньори тази мечта е на път да се сбъдне!

Повече за проекта:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/43252405/101113869/LIFE2027

https://greenbalkans.org/Zapochva-proekt-za-vazstanovyavane-na-bradatiya-leshoyad-v-Balgariya-i-na-Balkanite.-1-8038

Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) се финансира от програма LIFE на Европейския съюз.

Изразените възгледи и мнения в статията са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят отговорност за тях.