С чисто нова механизация ще работят лесничеите в Държавно ловно стопанство „Русалка” – Априлци

Колесният трактор e на японската марка „KUBOTA“ и е чисто нов, както и прикаченият инвентар към него. За първи Държавното ловно стопанство „Русалка-Априлци“ ще използва за своите нужди подобен вид техника, което ще подобри значително работата на лесовъдите и на служителите като цяло.
Той ще се използва от стопанството, след като бе проведена  процедура по Закона за обществените поръчки в Северозападно държавно предприятие- град Враца. Новата придобивка ще бъде използвана основно за дейностите по отглеждане и залесяване на млади насаждения, подравняване на терени и извозване на материали, чистене на сняг при затруднен достъп до разсадници и обекти, за почистване на площи на наклонени терени. Планирано е и използването му за някои странични дейности, като направата на минерализовани ивици, за овладяване и гасене на горски пожари, мулчиране, оране, фризоване и дисковане на освободените площи в разсадник „Маринска”. В бъдеще новата техника ще бъде от голяма помощ и в ловностопанско отношение – за подобряване и поддръжка на естествената хранителна база за едрия дивеч, за осигуряване на фуражна база, за подхранване на дивеча през зимата с цел предотвратяване на повредите върху наличната растителност, за почистване на горски поляни, пасища и ливади от папрат, сухи бурени и храстова растителност, и др.